Usuwanie Legionelli z instalacji

Usuwanie Legionelli z instalacji

Jeśli kontrola sanitarna udowodni obecność bakterii z rodzaju Legionella w instalacji ( a aktualne prawo nakłada na właścicieli budynków wielorodzinnych obowiązek regularnych kontroli), należy przeprowadzić dwustopniową "akcję ratunkową".

Pierwszy etap to przepłukanie instalacji gorącą wodą - np. poprzez okresową pracę pompy, nastawienie podgrzewacza na wyższą temperaturę lub tymczasowe włączenie dodatkowego ogrzewania. Aby etap ten był skuteczny, oczyszczenia wymagają wszelkie zbiorniki (podgrzewacze, zasobnik, stacja mieszaczowa). Temperatura wody powinna wynosić co najmniej 70° C przez co najmniej pięć minut.

Drugi etap to dezynfekcja chemiczna lub fizyczna. W zakresie dezynfekcji chemicznej należy zastosować środki niszczące organizmy (biocydy):
• utleniające takie jak chlor (wolny w stężeniu 10 mg/l) - występuje też jako podchloryn sodowy, brom, ozon, jod;
• nieutleniające - głównie organiczne (aldehydy, alkohole w stężeniu 50 - 90%, fenole);

Dezynfekcja fizyczna polega na naświetlaniu wody promiennikiem UV.
Niezależnie od tego, która z podanych metod zostanie wybrana, można mieć pewność jej całkowitej skuteczności.

Komentarze